Všeobecné obchodné podmienky pre evidenciu vozidiel na dopravnom inšpektoráte Slovenskej republiky www.prihlasto.sk

Vytvorené v Trnave
Vytvorené dňa: 29.02.2024
Vstupujú do platnosti: 01.03.2024

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na službu evidencie vozidiel poskytovanú spoločnosťou GROUP Z, s.r.o., IČO: 52581586, so sídlom na Topoľovej ul. 34 v Trnave (ďalej len "Spoločnosť").

1.2 Každý subjekt (fyzická alebo právnická osoba) vstupuje do zmluvného vzťahu s Spoločnosťou na základe týchto VOP pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb evidencie vozidiel zo strany Spoločnosti, ktoré sú vykonávané prostredníctvom príslušného dopravného inšpektorátu alebo cez webový prehliadač na doméne www.slovensko.sk

2.2 Spoločnosť sa zaväzuje vykonávať evidenciu vozidiel v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Platenie služieb

3.1 Poplatky za poskytnuté služby evidencie vozidiel sú uvedené v cenníku Spoločnosti uvedeného na webovom sídle www.prihlasto.sk

3.2 Platba za poskytnuté služby sa vykonáva vopred alebo na mieste poskytnutia služieb, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Zodpovednosť

4.1 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vzniknuté v dôsledku neoprávneného prístupu tretích strán k údajom evidencie vozidiel.

4.2 Zákazník je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov pre evidenciu vozidiel.

5. Ochrana údajov

5.1 Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov pri spracovaní osobných údajov pre službu evidencie vozidiel.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť okamihom záväznej objednávky zo strany objednávateľa, kedy Zákazník je povinný uhradiť službu a Spoločnosť je povinná splniť svoj predmet zmluvy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou.

6.2 Ak je niektorá časť týchto VOP alebo ich ustanovenie zrušené alebo považované za neplatné, zvyšné časti týchto VOP zostávajú v platnosti.

6.3 Ak je potrebné vykladať alebo upravovať tieto VOP, rozhodujúci je text v slovenskom jazyku

All rights reserved | GROUP Z, s. r. o. | web a seo: FG ATELIÉR