Potrebné dokumenty

Prihlásenie nového vozidla:

 1. Splnomocnenie (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 2. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta)
 3. Doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva, 
 4. Čistopis technického preukazu
 5. Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Prepis vozidla / Zmena držby vozidla:

 1. Splnomocnenie predávajúci aj kupujúci (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 2. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta)
 3. Originál technického preukazu
 4. V prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 5. Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Zmena držby vozidla pri dedičskom konaní:

 1. Splnomocnenie (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 2. Rozhodnutie o dedičskom konaní
 3. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta)
 4. Originál technického preukazu
 5. V prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 6. Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Dovoz vozidla zo zahraničia:

 1. Splnomocnenie (nájdete v časti dokumenty na stiahnutie)
 2. Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 3. Rozhodnutie obvodného úrady dopravy o schválenie technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní o jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
 4. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zelená karta)
 5. Originál technického preukazu
 6. Ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Dokumenty na stiahnutie

Príloha č. 1 - Splnomocnenie na spoločnosť GROUP Z - DOCX - Stiahnúť

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o strate VP, TP, OE - PDF - Stiahnúť

Príloha č. 3 - Žiadosť o vykonanie zmeny v TP - DOCX - Stiahnúť

Príloha č. 4 - Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel - PDF - Stiahnúť

Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o strate - PDF - Stiahnúť

All rights reserved | GROUP Z, s. r. o. | web a seo: FG ATELIÉR